شوشتر - چهارراه رجایی ضلع غربی -بیمارستان و زایشگاه الهادی - دانشکده علوم پزشکی شوشتر

آگهی پذیرش و استخدام بهورز

آگهی پذیرش و استخدام بهورز دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شوشتر برای تامین نیروی انسانی مورد نیاز خود در خانه های بهداشت تحت پوشش، طبق مفاد ماده یک دستورالعمل اجرایی پذیرش و استخدام بهورز در نظر دارد تعداد 22 نفر از افراد واجد شرایط را از طریق امتحان تخصصی، عمومی، مصاحبه و گزینش برای پذیرش در رشته شغلی بهورز به صورت قراردادی و پیمانی در محل های تعیین شده جذب نماید.

آگهی پذیرش و استخدام بهورز

آگهی پذیرش و استخدام بهورز دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شوشتر برای تامین نیروی انسانی مورد نیاز خود در خانه های بهداشت تحت پوشش، طبق مفاد ماده یک دستورالعمل اجرایی پذیرش و استخدام بهورز در نظر دارد تعداد 22 نفر از افراد واجد شرایط را از طریق امتحان تخصصی، عمومی، مصاحبه و گزینش برای پذیرش در رشته شغلی بهورز به صورت قراردادی و پیمانی در محل های تعیین شده جذب نماید.

فراخوان پذیرش نیرو به صورت شرکتی

شماره آزمون 8 دانشکده علوم پزشکی شوشتر در نظر دارد بموجب مجوز شماره 1969/209/د مورخ 21/3/96 معاونت محترم توسعه مدیریت ومنابع وزارت از بین متقاضیان تعداد 4 نفر نیروی کارشناس حسابداری و 1 نفر کارشناس یا کارشناس ارشد رشته برق قدرت(مرد) بصورت شرکتی از طریق مصاحبه جهت تامین نیروی انسانی مورد نیاز خود باتوجه به شرایط مشروحه ذیل استخدام نماید

فراخوان پذیرش نیرو به صورت شرکتی

فراخوان پذیرش نیرو به صورت شرکتی دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شوشتر برای تامین نیروی انسانی مورد نیاز خود به استناد دستورعمل های مربوطه موضوع تبصره ی ماده ی 22 آیین نامه اداری استخدامی کارکنان غیر هیأت علمی دانشگاه های علوم پزشکی و همچنین مجوزهای شماره ی 5546/209/د تاریخ 8/10/95 و شماره 5454/209/د تاریخ 5/10/95 معاون محترم توسعه ی مدیریت و منابع وزارت متبوع در نظر دارد تعدادی از افراد واجد شرایط را از طریق آزمون، مصاحبه ی تخصصی وگزینش به صورت شرکتی با توجه به شرایط مشروحه ی در آگهی آزمون به کارگیری نماید

خوش آمدید

تنها مرجع رسمی انتشار و اطلاعیه‌های مربوط به استخدام در دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شوشتر، این وبسایت می باشد؛ در صورت وجود برنامه جدید برای استخدام، امکان تکمیل فرم‌های مربوطه صرفاً از طریق همین وبسایت فراهم خواهد بود. لطفاً از پرکردن هرگونه فرم استخدام به نام دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شوشتر در دیگر سایت‌ها خودداری کنید.

لیست خبرها

چاپ فرم تکمیل شده ثبت نام

کاربر گرامی

جهت نمایش بهتر سایت از مرورگر FireFox استفاده نمایید